201302141360835574HRRKimuN2013021413608355916gxEVdMc201302141360835556v6rgHVo4201302141360835567bdZWWpwm201302141360835561s9XaEyp4
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»
Intresseanmälan lägenhet, klicka här»

Verksamheten

Subnovas övergripande strategier har visat sig fungera väl och har varje år kunnat lägga ytterligare några steg bakom oss på den långsiktiga plan som ska leda bolaget till de uppställda finansiella, miljömässiga och kvalitativa målen.

Hyresmarknaden

Hyresrättens fortlevnad är hotad då den idag är reglerad och systemet som hanterar hyressättningen är en kvarleva från efterkrigstiden och inte anpassad till 2000 talet. Det finns en utbredd oro för hyresrättens framtid hos många. För att långsiktigt stärka hyresrättens ställning måste hyressättningssystemet omregleras i grunden. Ett skrämmande exempel är att I Stockholms innerstad, där utvecklingen har varit mest dramatisk, har hyresrättens andel av flerbostadsbeståndet minskat från 90 till 35 procent sedan 1970. Vi riskerar att se samma utveckling i övriga landet om inget händer med det föråldrande hyresättningssystemet.

Efterfrågan på hyresobjekt och kommersiella lokaler på de orter där vi verkar är mycket stor och kommer vara fortsatt hög även i framtiden.

De stora investeringar och renoveringar som Subnova har genomfört under åren har varit en viktig komponent för att lyckats och att kunder uppskattar den kvalitets produkt bolaget skapat.

Det effektivaste sättet att hålla vakan­serna låga och hålla goda kassaflöden i verk­samheten är att kunna erbjuda bra underhållna bostäder och lokaler genom att såväl i goda som mindre goda tider kvalitets- och miljösäkra fastighetsinnehavet.

Bra underhållna och säkra byggnader innebär trygga hyresgäs­ter och trygga hyresgäster vill fortsätta att hyra av oss. Ingen möda sparas på att för kunderna trivsel och trygghet se till att det är rent, snyggt i våra fastigheter. De senaste årens investeringar i kombination av en större efterfrågan har ökat fastigheternas värde betydligt enligt oberoende värderingsföretag (Forum Fastighetsvärdering AB).

Verksamhetsåret 2017

Vi hyser god tillförsikt att kunna flytta fram Subnovas position under 2017 där vi verkar samt utveckla fastighetsbeståndet i rätt riktning. I fallet det dyker upp intressanta affärsmöjligheter finns alltid intresse att förvärva ytterligare fastigheter.

Mycket focus kommer vara att fortsätta med vårt framgångsrika koncept SUBNOVA PREMIUM och SUBNOVA BAS. 

Vi kommer under 2017 fortsätta med upprustning av Norra Atrium genom att fortsätta med det arbete som vi påbörjat. Vårt mål är att boende i området skall trivas och känna en stolthet att bo i ett unikt område där man hyr sitt kedjehus med alla de fördelar detta innebär. Allt för att öka trivselfaktorn och attraktionsvärdet.

Vi kommer igångsätta ett större utvecklingsprojekt för vår fastighet RENEN  på Norra Promenaden i Norrköping som kommer tömmas av hyresgäster under första delen av 2017 under ordnade förhållanden. Vi kommer med alla våra möjligheter försöka hjälpa hyresgästerna att hitta ett nytt boende. 

Den generell hyresökning 2017
Fastighetsägarföreningen (FÄF) och Hyresgästföreningen (HGF) har kommit överens om en tvåårig uppgörelse som innebär en generell hyresökning med 0,9% 2017 och mellan 0,6-1,2% för 2018.

Fortsatt arbete med korrigeringar av felaktigheter i RÄTT HYRA
De senaste åren har ett stort arbete genomförts för att korrigering de kända felaktiga hyror i NORRA ATRIUM. FÄF tog för 2 år sedan upp frågan med HGF om de felaktigheter som fanns i RÄTT HYRA och en överenskommelse gjordes om att alla kedjehus som blev lediga och renoverades skulle korrigeras omgående.

HGF och FÄF var även överens om att garagen för de nyrenoverade kedjehusen inte skulle ingå i hyran utan att man fick själv välja om man vill hyra ett garage eller inte. Anledningen till detta är att ALLA som bor i 104 (99) kvm betalar 410 kr per månad för ett garaget oavsett om man har bil eller inte vilket drabbar många hushåll ekonomiskt hårt då valmöjligheten saknas.

Detta upplever många som orättvist då man inte har bil inte har någon valmöjlighet.

En uppmätning av kedjehusen har genomförts enligt svensk standard SS 14141, regel A via ett certifierad och godkänt företag. Den korrekta ytan fastställts till 104 (99) kvm respektive 55 (50).

I början av 2015 träffades en överenskommelse om att alla SUBNOVA PREMIUM OCH SUBNOVA BAS skulle korrigeras löpande när renoveringar genomfördes.

Man måste ha förståelse för det finns många svåra frågor om korrigeringarna i systemet RÄTT HYRA och i grunden är systemet bra då målet med är att det skall vara enkelt att förklara och tydligt och transparant.
För att vara rättvist mot andra boende i RÄTT HYRA måste direkta fel rättas till omgående oavsett om det avser en höjning eller säkning.

En negativ effekt av för låga hyror under många år är att området blivit eftersatt då det inte kommit in de pengar som skulle varit verklighet om hyrorna varit korrekta vilket nu försöker åtgärdas.

De boende har istället fått en ”rabatt” under dessa år i form av en lägre hyra.

En viktig förutsättning till att RÄTT HYRA skall fungera är att det underhålls och utvecklas. En annan självklarhet är även att det finns någon som tar ansvar och vårdar systemet. Systemet skall även vara anpassat till den produkt som man hyr dvs måste RÄTT HYRA vara applicerbar på ett boende i ett kedjehus och inte bara utgå från en lägenhet som är ett helt annan boendeform och dessutom har helt andra kvalitéer än en vanlig lägenhet i ett flerfamiljshus.

Vi kommer under 2017 fortsätta med ett intensivt arbetet att säkerställa att systemet lever upp till målsättningen att det skall vara enkelt och rättvist och spegla marknaden i övrigt.